Kallelse till årsmöte den 8 mars 2020

Välkommen till Uddevalla Golfklubbs ordinarie årsmöte 2020
Datum söndagen den 8 mars
Tid 17:00
Plats Uddevalla Golfklubb, Bången 310

Stämmohandlingar kommer finnas i Golfhallen och på Bången i slutet av februari eller kan skickas via mejl.

Kom gärna i god tid, det är många som skall prickas av.

Glöm inte att betala in din medlemsavgift innan om du vill ha rösträtt på årsmötet!

Välkomna!

/ Mvh Styrelsen

 


 

Dagordning

1

Stämmans öppnande

2

Fastställande av röstlängd för mötet

3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4

Godkännande av dagordningen

5

Val av ordförande och sekreterare för mötet

6

Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

7

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11

Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

12

Val av
a) ordförande för en tid av ett år
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) en ledamot i styrelsen för en tid av ett år
d) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
e) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

13

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

14

Övriga frågor (information och diskussion)

15

Stämmans avslutande

TRIVSEL & GOTT SPEL​

UGK är en förening som i det stora hela drivs med ideellt arbete. Det är våra medlemmar som ser till att allt flyter som det ska.

Här i Senaste Nytt kan du läsa sådant som greenkeeper, banarbetare, kommittéer, styrelse, partners och andra delar med sig av.