Höstmöte

Välkommen till Uddevalla Golfklubbs höstmöte onsdagen den 16 oktober kl. 18:00 ute på Bången.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av:
7.1 Verksamhetsplan
7.2 Medlemsavgifter
7.3 Förslag till budget för kommande verksamhetsår.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande

Verksamhetsplan med budgetförslag samt styrelsens övriga förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i kansliet senast en vecka före höstmötet. För att spara papper mejlar vi gärna handlingarna om så önskas.

Väl mött

/ Mvh Styrelsen

TRIVSEL & GOTT SPEL​

UGK är en förening som i det stora hela drivs med ideellt arbete. Det är våra medlemmar som ser till att allt flyter som det ska.

Här i Senaste Nytt kan du läsa sådant som greenkeeper, banarbetare, kommittéer, styrelse, partners och andra delar med sig av.