Vårmöte

När

februari 28, 2024    
18:00 - 20:00

Event Type

Vårmötet / Årsmöte 2024-02-28

Plats: Uddevalla Golfklubb, Klubbhuset

Tid: klockan 18.00

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två̊ protokollsjusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på̊ rätt sätt och i rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Information från styrelsen om året.
 7. Föredragande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande och resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
 13. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt av andra nominerade kandidater.
 14. Val av :
  – klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
  – halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två̊ (2) år;
  – en revisor jämte en suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta;
  – tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;
 15. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Välkomna!

Styrelsen Uddevalla Golfklubb

 

Vi kommer att bjuda på lättare förtäring och behöver därför din anmälan senast måndag 26 februari så vi kan planera rätt antal.
Anmälan kan du göra via telefon, 0522-825 01 eller mejl, info@uddevallagk.se

Årsmötes handlingarna kommer finnas tillgänglig på klubben hos Sara i receptionen, hemsidan från och med måndag 5 februari samt på års mötesdagen den 28 februari.